Comissió de Gènere

15.12.2018

Treballem per crear un espai de reflexió sobre la perspectiva de gènere dins de la FCD i incidir en les polítiques públiques sobre drogodependències i addiccions tenint en compte la perspectiva de gènere.

Portem a terme un Cicle anual de formacions en perspectiva de gènere pels equips professionals dels nostres serveis (enllaç per veure els webinars).

A més, hem desenvolupat el projecte “Treball sobre el grau d’implantació de la perspectiva de gènere en les entitats de la FCD” conjuntament amb la Subdirecció General de Drogues de la Generalitat de Catalunya, per tal de veure en quin estat es troba l’aplicació de la perspectiva de gènere a les entitats i programes de la FCD. Per elaborar aquest estudi, vam crear un instrument en format qüestionari heteroaplicat que podeu trobar en el següent enllaç: Versió CAT / Versió CAST.

El fet que la xarxa d’atenció a les drogodependències es va crear des d’una perspectiva androcèntrica atenent a la norma estadística basada en estudis epidemiològics que diuen que el consum de drogues és més prevalent entre els homes, ha comportat, en el marc de la prevenció i de la xarxa assistencial, una invisibilització de les dones, així com d’altres expressions i identitats de gènere. Com a conseqüència d’aquest fenomen de infrarepresentació, no s’han tingut en compte les especificitats i necessitats diferencials de les expressions de gènere comportant obstacles tant en l’accés als tractaments com de la permanència en els mateixos.

Per tant, és necessari que els abordatges preventius i assistencials contemplin de manera específica i transversal el aspectes diferencials derivats de la socialització de gènere, i es tingui en compte la diversitat de les persones considerant altres factors socials: identitat de gènere, sexualitat, raça, classe social, cultura…

Per tal de pal·liar aquests obstacles cal incloure la perspectiva de gènere en totes les fases de les intervencions. Les necessitats específiques han d’estar contemplades des del diagnòstic i definició d’un projecte preventiu o assistencial, i ser acompanyat en tot moment de mesures específiques per a la seva aplicació.

Des de la FCD pensem que, malgrat tota la feina feta fins ara en aquest àmbit, els resultats respecte a l’aplicació de la PdG són encara desiguals, i per tant, ens va semblar important fer el diagnòstic i a partir d’aquest poder iniciar un procés d’actualització i millora dels serveis, tot potenciant les eines que necessiten els i les professionals (formació, documents de bones pràctiques, bancs de recursos, espais de trobades professionals…) per tal que incorporin mesures específiques i efectives en la prevenció i la intervenció.