Posicionament

Considerem que les polítiques de drogues, enteses com el conjunt de lleis i programes referits a la matèria de drogues, han d'estar basades en els drets humans i en l'evidència científica i ser avaluades amb rigor pel que fa als beneficis que reporten i els costos econòmics, socials i personals que comporten.

És per això que entenem que les polítiques de drogues s’han de basar en la salut pública i el respecte als drets humans.

 

1. Polítiques de drogues des d’un enfocament de salut pública.

Les polítiques de drogues cal inscriure-les en un marc d’enfocament de salut pública. Les respostes tant preventives com assistencials han de contemplar els determinants socials que intervenen en la salut de la ciutadania des d’una perspectiva d’atenció comunitària.

 

2. Polítiques de drogues respectuoses amb els drets i llibertats de les persones consumidores.

Ens situem en contra l'estigma, els prejudicis i la discriminació de les persones consumidores de drogues. Així contra totes aquelles polítiques i programes que l’afavoreixen.

 

3. Polítiques contràries a la criminalització i obertes a alternatives reguladores.

Al llarg dels anys s’ha demostrat que les polítiques de drogues basades en la prohibició són ineficaces per reduir tant el consum com el seu mercat. Hem d’optar per polítiques més pragmàtiques que incloguin la reducció o supressió de les sancions i penes per consum o tinença i establir vies de control sobre la producció, transport i accés a la substància que permetin contrarestar els riscs del narcotràfic.

Estem a favor de les mesures alternatives a la presó i de la seva flexibilització, així com d’incloure altres mesures de caràcter restauratiu, amb la finalitat d’incorporar una justícia restaurativa que integri mesures de mediació i reparació del dany.

Estem a favor d’avançar en la regulació del cànnabis i d’altres substàncies, regulant la producció, transport i accés a la substància, podent així contrarestar els riscs del narcotràfic, proveir seguretat jurídica i protecció de la salut a persones usuàries, i evitar en major mesura l’accés a aquestes substàncies per part de població menor d’edat.

 

4. Polítiques d’articulació i corresponsabilitat entre administració i societat.

És important tenir una visió de les conductes addictives des d’un punt de vista social i treballar en corresponsabilitat entre administració i societat. Cal reconèixer la importància que ha tingut i té el tercer sector en la definició i desenvolupament de les polítiques de drogues tant a l’àmbit local, de Catalunya, nacional o internacional. Igualment important és la participació de la societat civil i de les pròpies persones usuàries i famílies. Les nostres entitats han de promoure i facilitar la participació i presència d’usuaris/es, famílies i voluntariat en les preses de decisions sobre les polítiques de drogues.

 

5. Polítiques de drogues amb prioritat en abordatges preventius.

La prevenció i la promoció de la salut permeten estalviar múltiples conseqüències negatives per a les persones i la societat. Per això demanem que la prevenció tingui un caràcter prioritari. Cal una planificació a curt, mig i llarg termini que requereix una dotació pressupostària adequada i estable, i una avaluació que asseguri la qualitat de les seves actuacions.

 

6. Polítiques de drogues per una atenció pública universal i de caràcter integral i integrador.

La FCD expressa el seu posicionament i convenciment que l’atenció a les persones amb addicció o altres problemàtiques de consum de drogues es faci mitjançant abordatges de tipus integral, i tenint en compte amb el mateix pes i representativitat els aspectes socials, psicològics, biològics, educatius i comunitaris involucrats; ja que l’evidència, l’experiència i pràctica professional ens mostra que és l’enfocament més encertat. L’atenció ha de ser integral i integradora buscant l’autonomia, millorant la qualitat de vida i la participació social.

Entenem que l’abordatge de les drogodependències precisa d’una xarxa d’atenció especialitzada que incorpori aquesta perspectiva integral i integradora d’atenció amb capacitat d’assegurar accessibilitat pel conjunt de persones, com també flexibilitat i adaptabilitat dels serveis als canvis.

 

7. Polítiques que integren les estratègies de reducció de danys i prevenció de riscs.

Des de la perspectiva de salut pública es requereix un enfocament de reducció de danys com a benefici personal i col·lectiu, sobretot amb les persones en situació de màxima vulnerabilitat.

Entenem que l’enfocament de salut pública i reducció del dany reconeix que el consum lícit o il·lícit de drogues és una realitat i per això s'ha de promoure un treball orientat a minimitzar els efectes perjudicials per a l'individu i per a la societat.

Dins dels plans de prevenció hem d’incorporar estratègies de prevenció de riscs dirigits als col·lectius amb major vulnerabilitat i en situació de risc.

 

8. Polítiques de drogues que incorporen una perspectiva de gènere.

Els tractaments i programes de prevenció han d’estar dissenyats segons les característiques de la persona i les seves necessitats. Per tant cal incloure la perspectiva de gènere en totes les fases, des del diagnòstic i definició d'un projecte preventiu o assistencial, i ser acompanyat en tot moment de mesures específiques per a la seva aplicació.

 

9. Polítiques de drogues que prenen en compte l’atenció als infants i adolescents.

Els infants i adolescents sempre han estat els grans oblidats en la intervenció en drogodependències.

Entenem que cal atendre a aquest col·lectiu des d’una doble vessant:

  • Donar atenció als fills/es de les persones drogodependents que estan en tractament en els nostres serveis per tal d’atendre les seves necessitats, valorar el dany que pot haver suposat a la seva vida i desenvolupament el fet de conviure amb uns progenitors amb conducta addictiva i ajudar-los a elaborar les situacions viscudes i prevenir futures repeticions de la problemàtica fruit del model que han viscut.
  • D’altra banda hem de poder donar respostes específiques i adequades al moment i edat en el que es troben els/les adolescents que s’estan iniciant en el consum mitjançant programes específics i adaptats a ells i elles, ampliant-ne l’oferta de modalitat d’atenció.

 

Descarrega't el Posicionament

Descarrega't el Posicionament (Versió resumida)